Правни услуги и консултации

Гражданско право
Семейно и
наследствено право

Вижте повече
Banner image

title

Правни услуги за физически и юридически лица

Търговско и
наказателно право
Административни правни услуги

Вижте повече
Banner image

title

Правни услуги и консултации

Извънпроцесуални услуги
Изпълнително производство
(Събиране на вземания, защита на длъжници)

Вижте повече
Banner image

title

 

От създаването на адвокатската кантора до днес наша главна професионална цел е да осигурим на клиентите си висококачествени и ефективни правни услуги, да се ангажираме с отговорни решения на поставените ни задачи.

Нашата репутация се дължи на многогодишен опит, съчетан със съвременно мислене, на загрижеността ни и персоналното отношение към всеки клиент. Работещите на екипен принцип висококвалифицирани адвокати са в състояние да гарантират качествено разрешаване на всеки правен проблем, стоящ пред клиента.

Адвокатска кантора Леков в СофияС много от своите клиенти адвокатската кантора работи на база дългосрочни договори за правно обслужване, чрез които се гарантира приоритетна готовност за предоставяне на правни услуги, при оптимално съотношение между качество и цена на услугата. Кантората предоставя компетентни консултации и извършва процесуално представителство във всички правни сфери, в това число: Гражданско право; Вещно право; Облигационно право; Семейно право и Наследствено право; Търговско право; Трудово право; Право на интелектуалната собственост; Административно право; Данъчно право; Конкурентно право; Информационно право; Наказателно право и др.
В работата ни с клиенти се стремим да оказваме цялостна, компетентна и своевременна правна помощ. Ние ценим времето на нашите партньори и поставяме в центъра на отношенията ни изграждането на взаимно доверие, защото постигането на трайно сътрудничество, следвайки ценностите на лоялност, отговорност и отдаденост на проблемите на клиентите ни, е бил от самото начало и продължава да бъде нашият ключов подход и стратегия за бъдещото ни развитие.

Все по-динамично променящата се правна и обществена действителност поставя пред нас редица нови предизвикателства. Адвокатски и правни услуги в кантора Леков
Екипът на канторатае показал през годините своята способност за овладяване на трудностите и новите изисквания на съвременността.

Ние не само следим променящата се бизнес среда, но считаме, че познаването на същностните движещи процеси под повърхността на видимото, е от изключително важно значение за способността за постигане на взаимоизгодни и дълготрайни решения на поставяните ни проблемни казуси.

Работим с нашите клиенти съгласно условия, които се предоставят при възлагането на определената поръчка. Тези условия обаче могат да бъдат изменени в зависимост от конкретния казус.

Адвокатските хонорари се определят на основата на употребеното време, но основната част от възнаграждението се формира като процент от запазения или придобития материален интерес на нашите клиенти. Базираме хонорарите си на вложените в работата професионален опит и компетентност.

Следваме четири основни принципа в хода на работа с нашите клиенти:

Пълна конфиденциалност. Ценим правото Ви на анонимност и гарантираме, че цялата информация, касаеща Вашия случай ще бъде запазена и неразкривана на трети лица. Всички документи и кореспонденцията ни с клиентите са неприкосновени. След приключване на случая при поискване ще Ви върнем намиращите се при нас документи и книжа. В противен случай последните се съхраняват при нас в срок от пет години, след което се унищожават.

Свободна комуникация. Една от основните ни задачи е да Ви държим непрекъснато информирани. Вярваме, че свободното и ефективно общуване с клиентите ни допринася значително за успешния изход на делото.

Висок професионализъм. Считаме, че професионализмът включва познание, опит, дисциплина и етичност. Нашият екип, състоящ се от млади, енергични и добре обучени хора, винаги следва тези качества в процеса на работа с нашите клиенти.

Пълна удовлетвореност на клиента. Нашата крайна цел е да изградим дългосрочно партньорство с клиентите ни. Поради това, докато Ви предоставяме нашите услуги, винаги даваме всичко от себе си да защитаваме интересите Ви съгласно закона. Вашата удовлетвореност значи много за нас. В този смисъл, считаме, че всеки клиент е уникален и предприемаме различен подход към всеки отделен казус. Количеството професионализъм обаче, което прилагаме, е винаги еднакво и смятаме последното за най – важен компонент за високото качество на нашата правна услуга.

Нашата цел е да помогнем на нашите клиенти да изберат най-доброто решение на техния проблем или защита на техните интереси.

Престижът на нашето име се гради на качеството на правните услуги, които предоставяме.

Сертификат на адвокат Леков от Арбитражен съд   Сертификат на адвокат Леков от Арбитражен съд   Сертификат на Адвокат Леков, София   Адвокатска кантора в София

Адвокатска кантора Леков осъществява правно обслужване на изключително високо ниво на международни клиенти на английски, немски и руски език. Кантората се развива бързо като предоставя качествено представителство на клиентите си по случаи, свързани с международноправни и търговски отношения, франчайзинг, корпоративно и морско право, сделки с недвижими имоти, международни осиновявания, съдебен процес.

Адвокатска кантора Леков е международна, модерна и динамична адвокатска кантора и нашата мисия е да задоволяваме изцяло нуждите на нашите клиенти, оправдавайки доверието им. АДВОКАТСКАТА КАНТОРА предлага експертна юридическа консултация и услуги, свързани с изготвяне на документи, анализ на законовите норми и европейското право, представителство пред българските институции и учреждения, процесуално представителство пред българските съдилища и пред Европейския съд по правата на човека, посредничество при водене на преговори, както и комплексно правно обслужване на физически и/или юридически лица, както и:

 • компетентни, навременни, точни и задълбочени юридически консултации и правни становища, отговарящи изчерпателно на поставените ни казуси и проблеми;
 • цялостно правно обслужване на търговски дружества, в това число, но не само регистрация и пререгистрация, извършване на промени, публикуване/обявяване на ГФО, престрктуриране, извършване на вливания, сливания, отделяне и разделяне;
 • водене на граждански дела, изготвяне на искови молби, извършване на процесуално представителство до окончателното приключване на делата;
 • събиране на вземания по пътя на заповедното производство и общия ред по ГПК;
 • водене на изпълнителни дела до окончателното събиране на дължимите вземания;
 • осъществяване на защита по изпълнителни дела;
 • обжалване на незаконосъобразни административни актове, в това число и наказателни постановления, данъчни актове и др.
 • образуване на брачни дела за прекратяване на брак, за развод по взаимно съгласие ан страните и др.;
 • извършване на медиация, водене на преговори по повод сключване на договори във всички области на гражданското право, като например предврителни договори за покупко-продажба на недвижим имот, договори за строителство, за наем, за търговски продажби, договори за лизинг и др.
 • изготвяне на договори във всички области на гражданското право;
 • водене на преговори по повод сключване на договори във всички области на гражданското право, като например предврителни договори за покупко-продажба на недвижим имот, договори за строителство, за наем, за търговски продажби, договори за лизинг и др.
 • изготвяне на договори във всички области на гражданското право;
 • цялостно правно обслужване на търговски дружества;
 • водене на граждански дела, изготвяне на искови молби, извършване на процесуално представителство до окончателното приключване на делата;
 • събиране на вземания по пътя на заповедното производство и общия ред по ГПК;

Кантората е основана от адвокат Георги Цветанов Леков, който е вписан в Софийска Адвокатска Колегия на 09.06.1999 г

Ние работим в тясно сътрудничество с широк кръг специалисти, между които адвокати, архитекти и счетоводители. Екипът ни е изграден от опитни юристи, чиято цел е да работят в защита интересите на клиентите на кантората, като им предоставят най-добрите юридически съвети и подкрепа.

Адвокатска кантора Леков извършва юридически консултации и осъществява процесуално представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица.

Основна цел на кантората е оказването на своевремeнна правна помощ и постигане на оптимални резултати. Отношенията с клиентите са изградени на база взаимно доверие, отговорност и отдаденост към всеки един детайл на проблема. Притежаваме многогодишен опит, съчетан със съвременно мислене и персоналното отношение към всеки клиент.

Развитието, както в глобалната икономика, така и в дейността на нашите клиенти, ни стимулира постоянно да се променяме и усъвършенстваме, но нашите принципи не се променят. Стремим се да отговорим на всички изисквания на съвременния бизнес, работим в екип и обогатяваме практически опита си. Ето защо постигаме отлични резултати, оправдавайки доверието на клиентите и партньорите ни.