Спорове за собственост и други вещни права, възстановяване на нарушено владение, делби, сключване и разваляне на договори, обезщетения, неустойки и лихви при неизпълнени и неточно изпълнени договори, спиране и прекратяване на принудителното изпълнение, обезпечаване на вземанията, обезщетения за вреди от непозволено увреждане, обезщетения за вреди от престъпление, обезщетения за вреди от неправомерни действия на държавата и общините.

Консултации в областта на семейните и наследствените правоотношения, поставяне под запрещение, промяна на име, развод, родителски права над деца, определяне, прекратяване, увеличаване или намаляване на издръжка, установяване или оспорване на произход и  бащинство, защита на правата на децата, първоначално установяване или промяна на режима на имуществени отношения между съпрузите по време на брака – съпружеска имуществена общност (СИО) или режим на разделност, изготвяне на брачни договори, разводи – по взаимно съгласие или по исков ред; делба на имущество, изготвяне на завещания, наследяване по закон и завещание, делби – доброволна делба или по съдебен ред.

• Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания за първоначално вписване на търговски дружества, вписване на чуждестранни лица като съдружници в български търговски дружества, вписване на клонове, вписване на промени на вече регистрирани търговски дружества и др.
• Съдействие и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества, учредителни събрания, както и изготвяне на всички необходими документи в тази връзка.
Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на фирми.
• Преобразуване на търговските дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне.
• Юридическо обслужване и консултации във връзка с ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества.
• Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори по Търговския закон като покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договори за наем, за заем, превоз, лизинг, и юридически консултации по търговски сделки.
• Изваждане на разрешителни, лицензи и други, необходими за осъществяване на търговската дейност.

Защита пред съда срещу обвинение във всякакви престъпления на всички фази на досъдебното и съдебното производство, представителство на обвиняемия или пострадалия пред органите на досъдебното производство – полиция, разследващи органи, следствие; възражение по внесени обвинителни актове и протести на Прокуратурата; Промяна на мерките за неотклонение; Съдействие на пострадали от престъпления лица, Предявяване на граждански искове за парични обезщетения на пострадали от престъпления лица в наказателния процес;  защита по дела за екстрадиция на чужди и български граждани.

Консултации и процесуално представителство при обжалване на всички видове административни актове по административен ред и пред съд, обжалване на наказателни постановления, водене на дела за обезщетение за вреди, причинени от държавата и общините; обжалване на актове на държавната администрация, органи на местното самоуправление и местната администрация и други.

Услуги по регистрацията на търговски марки, географски означения, патенти, изобретения и полезни модели, промишлен дизайн и др. в Патентно ведомство на Република България, консултации относно тяхното законосъобразно използване и тяхната защита, включително по съдебен ред.

Представителство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург за всякакви нарушения на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, представителство пред Съда на Европейските общности в Люксембург при нарушения на правото на Европейския съюз.

Изготвяне на договори и допълнителни споразумения, становища по проекти за договори, участие в преговори и сключване на договори, предварителни договори за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и становища по тях, изготвяне на нотариални актове и подготовка на сделки с нотариална форма, ипотеки и възбрани.

Изпълнително производство. Събиране на вземания

• Проучване на документите, оценка на правните възможности и рискове;
• Анализ на състоянието на длъжника и водене на преговори с него с цел погасяване на задължения;
• Изготвяне на покани за доброволно изпълнение и нотариални покани;
• Представителство и посредничество пред всички институции;
• Посредничество в търговски спорове по неизплатени задължения;
• Представителство при съдебни производства по заповед за изпълнение срещу длъжник;
• Представителсво по искови съдебни производства;
• Представителство при изпълнителни производства;
• Представителство при обезпечителни производства за обезпечение на бъдещ иск, вписване на възбрани и налагане на запор върху сметки;

Защита на длъжници

Специализирана защита на длъжници при дела, образувани от банки, небанкови кредитни институции, дружества като Топлофикация, В и К, Електроснабдяване, мобилни оператори и др. Използваме всички законови способи за своевременна защита на длъжника с цел да бъде предотвратено плащане на суми и лихви, присъдени неоснователно и увреждащи имущественото състояние. Във връзка с горното извършваме следните услуги:
• Проучване и издивидуален подход към всеки казус, намирайки най-подходящия за защита способ за всеки длъжник;
• Изготвяне и депозиране на възражения срещу заповеди за изпълнение по чл. 410 ГПК и по чл. 417 ГПК;
• Водене на преговори с кредитора с цел подписване на споразумения във връзка с предявените вземания;
• Изготвяне и депозиране на частни жалби и шроцесуално представителство пред всички съдебни инстанции във връзка с производството;
• Защита и представителство по изпълнителни производства пред ЧСИ.

Кантората указва посредничество и сътрудничество при регистрация в Изпълнителна агенция по лекарствата и Българска Агенция по Безопасност на Храните на:
• лекарствени средства – за хуманна и ветеринарна употреба;
• медицински изделия;
• дезинфекционни препарати;
• търговци на едро на лекарства, медицински изделия;
• аптеки;
• складове;
• магазини;
• производства на храни и напитки.

Ние можем да отговорим на всяко ваше изискване и предлагаме:

• Управление на жилищни и офис сгради, ваканционни комплекси, хотели, търговски площи и центрове, молове и много други;
• Отдване под наем, подсигуряване постоянна заетост на имота и получаване на месечния наем;
• Повишаване и стабилност на дохода от недвижим имот;
• Събиране на дължими наемни вноски;
• Актуализиране на наема при промяна на пазарната конюнктура;
• Ремонтни дейности и поддръжка на сгради;
• Управление на общи части в жилищни сгради;
• Професионален домоуправител;
• Възможност за застраховане на имота със значителни отстъпки;
• Представителство на собственика пред административните органи;
• Оформяне на всички договори необходими документи;
• Минимални такси за гореизброените услуги и преференциални цени за собственици на повече от един имот, управляван от нас.

Предлагаме консултации в областта на пенсионирането съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване на Република България, Международни спогодби двустранни споразумения в областта на социалното осигуряване или съгласно Регламенти 1408/71, 883/2003 и 987/2009 на Европейската Икономическа Общност, а именно:

• Консултация относно правото и условията за придобиване на пенсия.
• Консултация относно реда, процедурите и необходимите документи за отпускане и изплащане на пенсии.
• Изясняване на условията за отпускане на всички видове пенсии по законодателствата на всички държави-членки на ЕС.
• Предоставяме информация относно възможността за сумиране на български и осигурителен стаж, положен в държава-членка на ЕС или държава, с която България има сключен двустранен договор в областта на социалната сигурност.
• Предоставяме информация относно реда за удостоверяване на чужд осигурителен стаж.
• Предоставяме информация относно реда за преразглеждане на пенсии, отпуснати от държави-членки на ЕС или от държави по двустранни договори.

Подготвяме пълен набор от документи за пенсиониряне и извършваме следните дейности:
• Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж.
• Изчисляване размера на пенсията, въз основа на представени документи , удостоверяващи трудов и осигурителен стаж.
• Изготвяне на заявления за отпускане или преразглеждане на български пенсии при наличие на осигурителен стаж, положен в държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор.
• Подаване на заявленията и необходимите документи за отпускане или преразглеждане на български пенсии при наличие на осигурителен стаж, положен в държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор.
• Изготвяне и подаване на заявления за удостоверяване на осигурителен стаж, положен в държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор.
• Изготвяне и подаване на запитвания до НОИ и до чужди компетентни институции по повод подадени заявления и документи.
• Изготвяне и подаване на напомнителни писма до НОИ и до чужди компетентни институции при забавяне на решенията за пенсии.
• Изготвяне на възражения срещу разпореждания на НОИ или решения на чужди компетентни институции за отпускане, преизчисление на пенсии или отказ за отпускането им.

• Консултации, анализ и проучване по всички видове трудово- правни въпроси.
• Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики.
• Консултации при сключване на договори и прекратяване на трудови правоотношения.
• Правно обслужване и процесуално представителство при трудови спорове – спорове за защита срещу неправомерно уволнение, възстановяване на работа, обезщетения, дължими от работодателя на работника, обезщетения при трудови злополуки по Кодекса на труда.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че до края на месец юни на текущата година трябва да бъдат публикувани годишните финансови отчети за изминалата.
До 31.07. трябва да бъдат публикувани годишните финансови отчети за предходната година за АД, ЕАД, КДА.
Адвокатска кантора „Леков” ще публикува безплатно по електронен път в Търговския регистър Вашите годишни финансови отчети. Заплащате само размера на държавната такса при подаване на гише.
При желание от Ваша страна предлагаме и напълно безплатно изготвяне на протокол за приемане на ГФО.

гр. София п.к. 1000, ул. „Славянска“ 20, ет. 1, ап. 1
тел: +359 2 988 10 56
факс: +359 2 987 10 55
GSM: +359 889 767 805, +359 884 192 888
Email: George.Lekov@gmail.com